PSV Pozemkové spoločenstvo Vajnory

Stránky slúžia ako informačný spravodajca pre členov Pozemkového spoločenstva našej obce, resp. ich dedičov, predovšetkým tým, ktorí bývate mimo našej obce. Cieľom nášho spoločenstva je optimálne spravovať, využívať a zveľaďovať zverený majetok pre ďalšie generácie. Touto cestou budeme informovať svojich členov o činnosti pozemkového spoločenstva, ktorého základnou úlohou je racionálne hospodáriť na spoločnej nehnuteľnosti a zabezpečovať spoločné záujmy členov spoločenstva. Ide najmä o zhodnocovanie a zveľaďovanie majetku, prenájom nehnuteľností, hospodárska spolupráca s inými právnymi subjektmi, resp. iná činnosť, súvisiaca s majetkovou podstatou spoločenstva, zabezpečenie ochrany, kontroly, práva poľovníctva a udržiavanie verejnoprospešnej funkcie lesa a ďalšia činnosť, vykonávaná v súlade so Zákonom o pozemkových spoločenstvách a Občianskym zákonníkom.

Výbor Pozemkového spoločenstva