PSV Pozemkové spoločenstvo Vajnory

Členovia pozemkového spoločenstva Vajnory, ktorí sú zapísaní ako vlastníci aj na lesných LV č. 4634 a č. 6176 v k.u. Vajnory PS Vajnory majú, na základe zmluvy so správcom urbárskeho lesa, možnosť odberu palivového dreva (formou samoťažby - zber a ťažba invazných drevín, poškodených drevín, popadaných drevín a haluziny z ťažby dreva).

Žiadost o odber dreva je potrebné nahlásiť e-mailom na adresu: vaclav.fekete@hkvajnory.sk alebo prípadne formou SMS na telefónne čislo: O9O4 988 O32, kde je potrebné nahlásiť:

  • meno žiadateľa - urbárnika
  • telefónny kontakt a meno osoby ktorá bude zabezpečovať samoťažbu

Až následne možno overiť doručenie správy na uvedenom čísle.

Zoznam žiadateľov bude pravidelne aktualizovaný a zaslaný správcovi lesa I. Svätojurská, a.s. Ten nám oznámi zahájenie ťažby. Následne budete o začatí ťažby informovaní. Je potrebné aby ste kontaktovali príslušných pracovníkov - lesníkov za účelom stretnutia v lese s určením lokality, kde môžete ťažiť. Detaily ťažby a vlastného odvozu dohodnete so správcom.

Lesníci:

p. Pavelek - O911 283 24O

p. Brezula - O948 367 9O5


(Informácia o odbere dreva je k dispozícií v sekcii Dokumenty )