PSV Pozemkové spoločenstvo Vajnory

Novodobé dejiny Vajnorského Pozemkového spoločenstva sa oficiálne začali písať 10.3.1992, kedy sa uskutočnila členská schôdza bývalých urbárnikov vo Vajnoroch. Na zhromaždení bola prítomná nadpolovičná väčšina členov alebo ich dedičov. Po oboznámení so zákonom 229/91 Z.z. zúčastnení prijali uznesenie a určili spoločných zástupcov, ktorí boli poverení uplatňovať nárok na vydanie nehnuteľností, zapísaných v Pozemnoknižnej vložke č. 1 a 2 kataster Vajnory Pozemkového úradu Bratislava mesto a u povinných osôb PD Vajnory a Štátne lesy.

Spoloční zástupcovia môžu konať a zastupovať oprávnené osoby vo všetkých právnych veciach, týkajúcich sa majetku spolku bývalých vajnorských urbarialistov. Teda pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou bolo založené 9.2.1996 zmluvou podľa § 11 zákona 181/1995, kedy boli schválené aj Stanovy Pozemkového spoločenstva Valným zhromaždením spoločenstva.

Rozhodnutie o zápise do registra Pozemkových spoločenstiev podľa zákona 181/1995 je dňom vzniku spoločnosti s právnou subjektivitou. Názov spoločenstva je Pozemkové spoločenstvo Vajnory. Sídlo spoločenstva Bratislava Vajnory. Počet podielnikov bol 612 osôb a veľkosť podielu 2808. V roku 1948 členská podielová kniha uvádza 309 členov spoločenstva bývalých urbárnikov vo Vajnoroch. Vo výkaze platenia urbárskej členskej dane boli poplatky od urbárnikov v hodnotách 12,00 Kčs, 60,00 Kčs, 120,00 Kčs a v jednom prípade 180 Kčs.

Predsedom sa stal Ing. Jozef Nádaždy. Okrem 5-7 členného výboru bola ustanovená aj Dozorná rada, ktorá má obvykle 3 členov.

Samozrejme, že tomuto celému predchádzala mravenčia práca niektorých usilovných nadšencov, ktorí zmapovali a utvorili databázu členov dedičov, vtedy už roztrúsených po celej Československej republike aj po svete, od Austrálie cez Ameriku až do Juhoafrickej republiky.

Urbár bola vlastne kniha, v ktorej boli zapísaní poddaní pracujúci na poliach a lesoch panstiev.

Mária Terézia a jej syn Jozef II. prijali množstvo opatrení, aby zamedzili ďalšiemu svojvoľnému zvyšovaniu urbárskych povinností poddaných – nevoľníkov a začali s novou právnou úpravou pomerov. Takto sa upravili vzťahy medzi zemepánmi a poddanými. Jednalo sa o tzv. Tereziánsku urbársku reguláciu, ktorá začala vydaním urbárskeho patentu v roku 1767 a skončila v rokoch 1770-1772 zavedením celokrajinného urbáru. Jozef II. v roku 1785 zrušil nevoľníctvo v Uhorsku. Rozhodnutím patentu zo dňa 20.4.1785 vzniklo nové katastrálne rozdelenie chotárov a podarilo sa to v Uhorsku dokončiť za 4 roky.

Po zrušení poddanstva v roku 1848 sa pôda, zapísaná v urbári, stala podkladom pre jej prechod do súkromného vlastníctva poddaných, ktorí na nej pracovali.

Urbárske lesy v roku 1958 prevzal do užívania - správy Lesný závod š.p. JRD dostali do majetku ornú pôdu.

Po roku 1992 postupným návratom majetku reštitúciou bola orná pôda od Poľnohospodárskeho družstva postupne vracaná urbárnikom a boli prevzaté aj lesy od štátnych lesných podnikov.

Do dnešnej doby sa nám ešte nepodarilo získať všetky pohľadávky napr. od Pozemkového fondu. Reštitúciou, aj keď nie veľmi výhodnou, sme podľa zákona získali pozemky v katastri Chorvátsky Grob, kde sa nám podarilo úspešne zrealizovať JPÚ. Pozemky v patričných výmerách pri úbytku do 20% už majú jednotlivci na listoch vlastníctva a môžu s nimi nakladať podľa vlastného uváženia.

Tak, ako Mária Terézia rozdelila urbársku pôdu poddaným a nevoľníkom, dnes sú rôzni developeri niekedy až bezohľadní špekulanti, ktorí chcú okrem iného získať aj urbárske pozemky do vlastníctva za desatinu hodnoty pozemkov – podobným spôsobom, ako kedysi pred rokom 1767 bezohľadní zemepáni.

Dnešnou úlohou je uskutočniť a úspešne zakončiť JPÚ v katastri Vajnory a to Koncové-Nemecká dolina.

  • JPÚ - jednotné pozemkové úpravy
  • ÚP – územný plán
  • Úbytok pôdy – pôda, určená na spoločné zariadenia – komunikácie. Ku každej novej parcele musí byť zabezpečený prístup
  • FO – fyzické osoby – osoby, ktoré okrem urbárskej pôdy vlastnia aj súkromné alebo len súkromné pozemky
  • PS – Pozemkové spoločenstvo
  • UŠ – urbárska štúdia, ktorá slúži ako podklad pre zmenu územného plánu
  • JPÚ - slúžia na prerozdelenie urbárskej ornej pôdy členom PS podľa veľkosti podielu

Každá novovzniknutá parcela musí mať prístupovú cestu. Pre zmenu územného plánu je nutná územná štúdia. Túto zabezpečuje miestna časť Vajnory. Zmena ÚP má zahrnúť do JPÚ aj doteraz vynechaný kút pri sútoku potoka Kratina a Struha, kde sú pozemky väčšinou FO. Túto časť terajší platnú ÚP nezahŕňa. Pre ďalšie pokračovanie JPÚ je ustanovená pracovná skupina, kde je zastúpený Pozemkový úrad, Pozemkový fond, Miestny úrad Vajnory, zástupcovia PS aj FO.

S týmito JPÚ sú aj finančné výdavky hlavne za geodetické práce. Tieto výdavky – úhrady budú hradené za členov PS z úspor Pozemkového spoločenstva, za všetky pozemky FO budú výdavky hradené fyzickými osobami.

Podrobnejšie rozpracovanie smerníc, regulatívu a ďalšej činnosti pre JPÚ bude úlohou pracovnej skupiny. Aj keď neočakávam spoluprácu, ktorá je veľmi dôležitá so všetkými zainteresovanými majiteľmi pozemkov v obvode JPÚ, predpokladám dobu ukončenia na dva, možno tri roky. Zároveň vyzývam zainteresovaných na vzájomnú spoluprácu.

I napriek možným obštrukciám dúfam, že si veľká väčšina, podľa prieskumu 80%, prajeme, aby JPÚ boli zakončené úspechom, čo je predpoklad pred ďalší všeobecný rozvoj vo Vajnoroch.