PSV Pozemkové spoločenstvo Vajnory

2023

Pozvánka na zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Vajnory ktoré sa bude konať dňa 16.05.2023 (utorok) o 17:00 hodstiahnuť
Plnomocenstvo na Zhromaždenie PS Vajnorystiahnuť
Zostatok depozitu k 31.12.2022stiahnuť
Právoplatné rozhodnutie o JPU Nemecká Dolinastiahnuť
Stanovy Pozemkového spoločenstva Vajnorystiahnuť
Info pre odber dreva z Urbárskeho lesastiahnuť

2022

Výročná správa o činnosti PS Vajnory za obdobie 05.2020 - 06.2022stiahnuť
Pozvánka na Zhromaždenie PS Vajnory (19.09.2022)stiahnuť
Plnomocenstvo na Zhromaždenie PS Vajnory (19.09.2022)stiahnuť
Doručenie výpisu z rozdeľovacieho plánu projektu JPU lokalita Nemecká dolina - Koncové ( 18.3.2022 )stiahnuť

2021

Účtovná závierka P.S. za rok 2020 Súčasne je to aj oficiálny doklad z výborom schválenej závierky nakoľko kvôli epidémii COVID-19 sa výročná schôdza nemohla uskutočniťstiahnuť

2020

Účtovná závierka P.S. za rok 2019stiahnuť
Rozhodnutie OÚ o ukončení ďalšej etapy Jednoduchých pozemkových úpravstiahnuť
Projekt jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Vajnory – lokalita Nemecká dolina - Koncové - ZÁSADY UMIESTNENIA NOVÝCH POZEMKOVstiahnuť

2019

Zápisnica zo Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 12.6.2019stiahnuť
Stanovy Pozemkového spoločenstva Vajnory odsúhlasené na Zhromaždení PS 12.6.2019stiahnuť
Zmluva o pozemkovom spoločenstve odsúhlasené na Zhromaždení PS 12.6.2019stiahnuť

2018

Oznámenie o nariadení V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ( GDPR )stiahnuť
Zápisnica zo Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 9.5.2018stiahnuť
Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva Vajnory z 9.5.2018stiahnuť
Správa Dozornej rady Pozemkového spoločenstva Vajnory z 9.5.2018stiahnuť
Správa volebnej komisie zo Zhromaženia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 9.5.2018stiahnuť
Správa o výsledkoch hospodárenia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 9.5.2018stiahnuť
Uznesenie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 9.5.2018stiahnuť
Prezenčná listina zo Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 9.5.2018stiahnuť
Účtovná závierka P.S. za rok 2017stiahnuť
Daňové priznanie P.S. za rok 2017stiahnuť
Zoznam zomretých urbárnikov z LV č.5304 k 9.4.2018stiahnuť

2017

Výsledky hospodárenia PSV za rok 2016stiahnuť
Zostatok depozitu k 31.12.2016stiahnuť
Správa o činnosti PSV za rok 2016stiahnuť
Účtovná závierka Pozemkového spoločenstva Vajnory za rok 2016stiahnuť
Zápisnica zo Zhromaždenia PSV 11.4.2017stiahnuť
Zoznam zomretých urbárnikov z LV č.5304 k 1.3.2017stiahnuť

2016

Účtovná závierka Pozemkového spoločenstva Vajnory za rok 2015stiahnuť
Zápisnica zo Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 15.4.2016, Správa o činnosti PSV od 06/2015 do 04/2016, Správa o činnosti Dozornej rady PSV za rok 2015, Uznesenie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 15.4.2016, Výsledky hospodárenia PS Vajnory k 31.12 2015stiahnuť
Aktualizovaný zoznam po zomretých podielnikov z LV č.5304. Červeno vyznačené sú prededené k 4.4.2016stiahnuť
Dokument o potvrdení dane z nehnuteľností z 25.1.2016stiahnuť

2015

Depozit k 31.12.2014 ( Informácie u p. Vlčkovej )stiahnuť
Výsledovka za rok 2014stiahnuť
Výkaz ziskov a strát za rok 2014stiahnuť
Účtovná závierka za rok 2014stiahnuť
Zápisnica zo zhromaždenia PS Vajnory z 18.6.2015stiahnuť
Uznesenie zhromaždenia PS Vajnory z 18.6.2015stiahnuť
Zoznam zomretých urbárnikov z LV 5304 zo dňa 28.9.2015. U označených je dedičské konanie ukončené.stiahnuť
Ukončenie duplicitného vlastníctva ‘Rozhodnutím OÚBA, katastrálny odbor’ v prospech vlastníkov PS-VAJNORY, zapísaných na LV 3302,k.ú.Vajnory.stiahnuť

2014

Stanovy Pozemkového spoločenstva Vajnory zo dňa 25.6.2014stiahnuť
Dodatok č. 1 k zmluve o spoločenstve zo dňa 25.6.2014stiahnuť

2013

Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla ( IČO ) zo dňa 28.8.2013stiahnuť

Archívne

Zmluva o založení Pozemkového spoločenstva zo dňa 9.2.1996stiahnuť
Registrácie pozemkového spoločenstva ( zaheslovaný archív )stiahnuť