PSV Pozemkové spoločenstvo Vajnory

2023

Výročné zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Vajnory otvoriť
Pozvánka na zhromaždenie Pozemkového spoločenstva Vajnory ktoré sa bude konať dňa 16.05.2023 (utorok) o 17:00 hod otvoriť
Plnomocenstvo na Zhromaždenie PS Vajnory otvoriť
Zostatok depozitu k 31.12.2022 otvoriť
Právoplatné rozhodnutie o JPU Nemecká Dolina otvoriť
Stanovy Pozemkového spoločenstva Vajnory otvoriť
Info pre odber dreva z Urbárskeho lesa otvoriť

2022

Výročná správa o činnosti PS Vajnory za obdobie 05.2020 - 06.2022 otvoriť
Pozvánka na Zhromaždenie PS Vajnory (19.09.2022) otvoriť
Plnomocenstvo na Zhromaždenie PS Vajnory (19.09.2022) otvoriť
Doručenie výpisu z rozdeľovacieho plánu projektu JPU lokalita Nemecká dolina - Koncové ( 18.3.2022 ) otvoriť

2021

Účtovná závierka P.S. za rok 2020 Súčasne je to aj oficiálny doklad z výborom schválenej závierky nakoľko kvôli epidémii COVID-19 sa výročná schôdza nemohla uskutočniť otvoriť

2020

Účtovná závierka P.S. za rok 2019 otvoriť
Rozhodnutie OÚ o ukončení ďalšej etapy Jednoduchých pozemkových úprav otvoriť
Projekt jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Vajnory – lokalita Nemecká dolina - Koncové - ZÁSADY UMIESTNENIA NOVÝCH POZEMKOV otvoriť

2019

Zápisnica zo Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 12.6.2019 otvoriť
Stanovy Pozemkového spoločenstva Vajnory odsúhlasené na Zhromaždení PS 12.6.2019 otvoriť
Zmluva o pozemkovom spoločenstve odsúhlasené na Zhromaždení PS 12.6.2019 otvoriť

2018

Oznámenie o nariadení V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ( GDPR ) otvoriť
Zápisnica zo Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 9.5.2018 otvoriť
Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva Vajnory z 9.5.2018 otvoriť
Správa Dozornej rady Pozemkového spoločenstva Vajnory z 9.5.2018 otvoriť
Správa volebnej komisie zo Zhromaženia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 9.5.2018 otvoriť
Správa o výsledkoch hospodárenia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 9.5.2018 otvoriť
Uznesenie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 9.5.2018 otvoriť
Prezenčná listina zo Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 9.5.2018 otvoriť
Účtovná závierka P.S. za rok 2017 otvoriť
Daňové priznanie P.S. za rok 2017 otvoriť
Zoznam zomretých urbárnikov z LV č.5304 k 9.4.2018 otvoriť

2017

Výsledky hospodárenia PSV za rok 2016 otvoriť
Zostatok depozitu k 31.12.2016 otvoriť
Správa o činnosti PSV za rok 2016 otvoriť
Účtovná závierka Pozemkového spoločenstva Vajnory za rok 2016 otvoriť
Zápisnica zo Zhromaždenia PSV 11.4.2017 otvoriť
Zoznam zomretých urbárnikov z LV č.5304 k 1.3.2017 otvoriť

2016

Účtovná závierka Pozemkového spoločenstva Vajnory za rok 2015 otvoriť
Zápisnica zo Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 15.4.2016, Správa o činnosti PSV od 06/2015 do 04/2016, Správa o činnosti Dozornej rady PSV za rok 2015, Uznesenie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 15.4.2016, Výsledky hospodárenia PS Vajnory k 31.12 2015 otvoriť
Aktualizovaný zoznam po zomretých podielnikov z LV č.5304. Červeno vyznačené sú prededené k 4.4.2016 otvoriť
Dokument o potvrdení dane z nehnuteľností z 25.1.2016 otvoriť

2015

Depozit k 31.12.2014 ( Informácie u p. Vlčkovej ) otvoriť
Výsledovka za rok 2014 otvoriť
Výkaz ziskov a strát za rok 2014 otvoriť
Účtovná závierka za rok 2014 otvoriť
Zápisnica zo zhromaždenia PS Vajnory z 18.6.2015 otvoriť
Uznesenie zhromaždenia PS Vajnory z 18.6.2015 otvoriť
Zoznam zomretých urbárnikov z LV 5304 zo dňa 28.9.2015. U označených je dedičské konanie ukončené. otvoriť
Ukončenie duplicitného vlastníctva ‘Rozhodnutím OÚBA, katastrálny odbor’ v prospech vlastníkov PS-VAJNORY, zapísaných na LV 3302,k.ú.Vajnory. otvoriť

2014

Stanovy Pozemkového spoločenstva Vajnory zo dňa 25.6.2014 otvoriť
Dodatok č. 1 k zmluve o spoločenstve zo dňa 25.6.2014 otvoriť

2013

Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla ( IČO ) zo dňa 28.8.2013 otvoriť

Archívne

Zmluva o založení Pozemkového spoločenstva zo dňa 9.2.1996 otvoriť
Registrácie pozemkového spoločenstva ( zaheslovaný archív ) otvoriť