PSV Pozemkové spoločenstvo Vajnory

V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Pozemkové spoločenstvo Vajnory , Tomanova 26 , 83107 Bratislava,

týmto oznamuje podielnikovi ako dotknutej osobe , že na účely vedenia zoznamu podielnikov, zvolávania zhromaždení, umožnenia výkonu podielnických práv a to počas doby trvania Vášho podielnického postavenia v Pozemkovom spoločenstve Vajnory spracováva osobné údaje podielnika v rozsahu titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo, adresa bydliska, štátna príslušnosť (ďalej len osobné údaje). Predmetné údaje nie sú verejne dostupné a výbor PS ich ďalej nepostupuje iným právnickým a fyzickým osobám.

Osobné údaje sú spracované len dovtedy, kým je to potrebné na uvedený účel. Potvrdením že súhlasíte so spracovaním osobných údajov môžete pokračovať v prezeraní tejto webstránky

Výbor Pozemkového spoločenstva