Základné dokumenty Pozemkového spoločenstva

K prehliadaniu dokumentov musíte mať k dispozícii Adobe Reader alebo podobný program na prehliadanie PDF súborov

Účtovná závierka P.S.  za rok 2020 Súčasne je to aj oficiálny doklad z výborom schválenej závierky nakoľko kvôli epidémii COVID-19 sa výročná schôdza nemohla uskutočniť
Účtovná závierka P.S.  za rok 2019
Rozhodnutie OÚ o ukončení ďalšej etapy Jednoduchých pozemkových úprav
Projekt jednoduchých pozemkových úprav v katastrálnom území Vajnory – lokalita Nemecká dolina - Koncové - ZÁSADY UMIESTNENIA NOVÝCH POZEMKOV
Zápisnica zo Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 12.6.2019
Stanovy Pozemkového spoločenstva Vajnory odsúhlasené na Zhromaždení PS 12.6.2019
Zmluva o pozemkovom spoločenstve odsúhlasené na Zhromaždení PS 12.6.2019
Oznámenie o nariadení V zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov o zmene a doplnení niektorých údajov a Nariadenia Európskeho parlamentu a rady EÚ 2016/679 z 27 apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov ( GDPR )
Zápisnica zo Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 9.5.2018
Správa o činnosti Pozemkového spoločenstva Vajnory z 9.5.2018
Správa Dozornej rady Pozemkového spoločenstva Vajnory z 9.5.2018
Správa volebnej komisie zo Zhromaženia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 9.5.2018
Správa o výsledkoch hospodárenia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 9.5.2018
 Uznesenie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 9.5.2018
Prezenčná listina zo Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 9.5.2018
Účtovná závierka P.S.  za rok 2017
Daňové priznanie P.S.  za rok 2017
Zoznam zomretých urbárnikov z LV č.5304 k 9.4.2018
Stanovy Pozemkového spoločenstva Vajnory zo dňa 25.6.2014
Zmluva o založení Pozemkového spoločenstva zo dňa 9.2.1996
Dodatok č. 1 k zmluve o spoločenstve zo dňa 25.6.2014 
Potvrdenie o pridelení identifikačného čísla ( IČO ) zo dňa 28.8.2013
Registrácie pozemkového spoločenstva ( zaheslovaný archív )
Zoznam zomretých urbárnikov z LV č.5304 k 1.3.2017
Zápisnica zo Zhromaždenia PSV 11.4.2017
Zápisnica zo Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 15.4.2016, Správa o činnosti PSV od 06/2015 do 04/2016, Správa o činnosti Dozornej rady PSV za rok 2015, Uznesenie Zhromaždenia Pozemkového spoločenstva Vajnory z 15.4.2016, Výsledky hospodárenia PS Vajnory k 31.12 2015
Účtovná závierka Pozemkového spoločenstva Vajnory za rok 2016
Výsledky hospodárenia PSV za rok 2016
Dokument o potvrdení dane z nehnuteľností z 25.1.2016
Aktualizovaný zoznam po zomretých podielnikov z LV č.5304. Červeno vyznačené sú prededené  k 4.4.2016
Zostatok depozitu k 31.12.2016
Správa o činnosti PSV za rok 2016 
Uznesenie zhromaždenia PS Vajnory z 18.6.2015
Zoznam zomretých urbárnikov z LV 5304 zo dňa 28.9.2015. U označených je dedičské konanie ukončené.
Ukončenie duplicitného vlastníctva "Rozhodnutím OÚBA, katastrálny odbor" v prospech vlastníkov PS-VAJNORY, zapísaných na LV 3302,k.ú.Vajnory.
Účtovná závierka Pozemkového spoločenstva Vajnory za rok 2015
Zápisnica zo zhromaždenia PS Vajnory z 18.6.2015
Účtovná závierka za rok 2014
Výkaz ziskov a strát za rok 2014
Výsledovka za rok 2014
Depozit k 31.12.2014 ( Informácie u p. Vlčkovej  )

Posledná aktualizácia 20.11.2021